Search
Close this search box.

Насоки по НП "България - образователни маршрути" 2024/2025

Уважаеми дами и господа,

НП България – образователни маршрути 2024/2025. Модул 1 „Образователни маршрути за училищата в страната“ е съвременен подход за натрупване на интегрирани знания чрез преживяване извън училищна среда посредством различни образователни маршрути от 2 до 5 дни в няколко тематични направления:

11.1. История и археология – от древността до днес.
11.2 География и икономика – от недрата на земята и минералите до икономическите предизвикателства в реалния живот.
11.3 Природни науки и екология – златното сечение в науката и природата.
11.4 Изкуства, архитектура и литература – пренесени от векове за векове.
11.5 Етнография, фолклор и занаяти – традиции, съхранили страната и влезли в голямата съкровищница на света.

Научете повече за програмата

Изисквания

 • за 5-дневни образователни маршрути с 4 нощувки – минимум 3 от посочените образователни направления с не по-малко от 6 обекта;
 • за 4-дневни образователни маршрути с 3 нощувки – минимум 3 от посочените образователни направления с не по-малко от 4 обекта;
 • за 3-дневни образователни маршрути с 2 нощувки – минимум 2 от посочените образователни направления с не по-малко от 3 обекта;
 • за 2-дневни образователни маршрути с 1 нощувка – минимум 1 от посочените образователни направления с не по-малко от 2 обекта

Целта е подпомагане на учебния процес и формиране на национални и общоевропейски ценности; развитие на способностите на учениците в тяхното личностно развитие; изграждане на трайни навици за формиране на умения за учене през целия живот, практическо осмисляне на наученото и мотивиране за прилагане на изследователски подходи.
В Приложението към програмата са посочени познавателни обекти (по направления от т. 11.1. до т. 11.5.), които са разположени в съответните области на страната. Всяко училище има възможност да прави своите образователни маршрути като избира обекти от Приложението с тематичните направления от т. 11.1. до т. 11.5., като към тях могат да се добавят и други обекти, така че училището да направи свой туристически „пъзел“ от различни интегрирани познания по различни тематични направления, съобразен със спецификата на учениците, интересите им, познавателните цели и възможностите.

Обхват

Модулът се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавните, общинските, частните и духовните училища.
Ученици от I клас до XI клас, педагогически специалисти от училището и по преценка на училището – медицинско лице
Учениците се организират в групи със съответни ръководители, като на всеки 10 ученици се определя 1 ръководител – учител/педагогически специалист.

Максималният размер на средствата, които могат да получат училищата, са както следва:

 • до 100 ученици в училище до 5 500 лв.
 • от 101 до 300 ученици в училище до 11 000 лв.
 • от 301 до 500 ученици в училище до 22 000 лв.
 • от 501 до 700 ученици в училище до 33 000 лв.
 • над 700 ученици в училище до 44 000 лв.
Брой ученици в училищеМаксимален бюджет2 дневен маршрут / брой участници3 дневен маршрут / брой участници4 дневен маршрут / брой участници5 дневен маршрут / брой участници
до 1005500 лева27181311
От 101 до 30011000 лева55362722
От 301 до 50022000 лева110735544
От 501 до 70033000 лева1651108266
Над 70144000 лева22014611088

Важно!Образователните маршрути се финансират при максимална стойност 100 лв. за 1 ден на 1 участник (ученици, учители, ръководители, медицинско лице – по преценка на бенефициента)

Финансирането на училищата – бенефициенти по програмата се извършва 100 % авансово, след одобрение за участие в програмата.

Условия и ред за кандидатстване

Образователните маршрути по съответните направления имат за цел да осигурят максимална възможност за участие на повече ученици и училища, поради което:

 • 1 ученик може да бъде включен само в 1 група;
 • Ново! В групите през учебната 2024/2025 година се включват само ученици, които не са участвали в дейности по Модул 1 на програмата през учебната 2023/2024 година, което се удостоверява с декларация от директора на училището;
 • Ново! Допуска се приоритетно одобрение на кандидатстващи училища, които не са участвали в дейности по Модул 1 на програмата през учебната 2023/2024 година.

Кандидатстване

Училищата кандидатстват с формуляр по образец в платформата ischools.mon.bg в срок до 30 дни след одобряване и публикуване на програмата на електронната страница на МОН или до достигане на максималния бюджет, определен за дейностите от т. 11.1 до т. 11.5. в размер на 13 410 000 лв.

Необходими документи:

1. Формуляр по образец, който включва:

 • задължителни данни за училището по НЕИСПУО;
 • цел;
 • очаквани резултати;
 • програма за избран образователен маршрут с включени обекти, забележителности и др.;
 • общ брой ученици в дневна форма в училището; брой групи и брой участници в програмата;
 • финансов план/бюджет според броя на групите, участниците и продължителността;

2. Решение на педагогическия съвет за избор на лицензиран туроператор, подбор на ученици за участие в образователните маршрути и сформиране на групи.

Важно: Решението на педагогическия съвет трябва да е от дата, не по-ранна от датата на решението на министерския съвет за одобряване на националните програми;

3. Проект на договор с лицензиран туроператор и оферта.

Проектът на договора задължително трябва да включва в предмета си маршрут и обекти за посещения, местоположение и вид на обекта за настаняване, брой нощувки, брой и вид на храненията, застраховка, други услуги, включени в общата цена (дейности, свързани с посещения на забележителности, входни такси и др.); Задължително се прилага офертата, която става неразделна част от проекта на договора.

 
Важно! Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на институцията, определени като придружаващи лица при провеждането на образователните маршрути, се уреждат с договор в писмена форма съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 
Срокът на лицензията на туроператора, публикувана на сайта на Министерството на туризма, следва да обхваща периода на провеждането на образователните маршрути;

4. Декларация по т. 10.1.;

5. Допълнителна декларация за частните училища (по образец), приложение към формуляра за кандидатстване;

6. Декларация по т. 13.1.1.

След попълване и прилагане на необходимите документи, платформата автоматично регистрира кандидата с датата и часа на кандидатстването.

Важно! Допустимо е да се извършат корекции в подадения формуляр или приложените документи след мотивирано искане от кандидатстващото училище до екипа на Модул 1. След извършване на корекцията, електронната платформа регистрира кандидата с нови дата и час на кандидатстване.

Важно! В срок до 7 дни от датата на кандидатстване в електронната платформа бенефициентите се уведомяват по официалната електронна поща на училището за съответствие на документите с изискванията на Модул 1 от програмата.
Срок на изпълнение: от дата на публикуване до 30.06.2025 г.